Rekrutacja

Rekrutacja do projektu trwa od 10.2020.

PACJENCI 200 UP (104K i 96M)

Kompleksową rehabilitacją leczniczą w Projekcie objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wywiadzie [wg ICD-10: F33, F41,1, F43.1, F43.2] nie korzystający w ciągu 6 m-cy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych. UP może wziąć udział w projekcie wyłącznie 1 raz.

Kryteria rekrutacji:

 1. Wiek - w przypadku kobiet: 18-59 lat, w przypadku mężczyzn: 18-64 lata.
 2. Pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego.
 4. Rozpoznanie w wywiadzie: zaburzeń depresyjnych nawracających (F33), zaburzeń lękowych uogólnionych (F41.1), zaburzeń stresowych pourazowych (F.43.1) lub zaburzeń adaptacyjnych (F43.2).
 5. Zakończenie leczenia właściwego ww. zaburzeń.
 6. Dostęp do telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 7. Liczba os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem - 16 os (8K, 8M).

Kryteria punktowane:

Uczestnik projektu zobowiązuje się do wypełnienia, przed przystąpieniem do Projektu:

 1. Formularza Zgłoszeniowego
 2. Oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych
 3. Deklaracji uczestnictwa w projekcie
 4. Umowy uczestnictwa w projekcie

Zgłoszenia do projektu można składać:

 1. pocztą tradycyjną – przesyłając dokumenty na adres: „Projekt rehabilitacji psychologicznej” NZOZ GALUS DARIUSZ, ul. św. Pawła 11a, 41-500 Chorzów
 2. osobiście w biurze projektu lub na recepcji w NZOZ GALUS DARIUSZ
 3. elektronicznie - podpisany skan dokumentów na adres: projekt.rehabilitacja@gmail.com

Załączniki:

Oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych - DOC pobierz PDF pobierz

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - DOC pobierz PDF pobierz

Umowa uczestnictwa w projekcie - DOC pobierz PDF pobierz

Regulamin projektu pobierz